Liên kết

Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng: http://www.lirc.udn.vn

 

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Huế: http://lrc-hueuni.tailieu.vn