Dịch vụ photocopy - Sao chụp tài liệu

DỊCH VỤ THÔNG TIN

* Dịch vụ tham khảo: Hỗ trợ, hướng dẫn người dùng tin khai thác một cách có hiệu quả nhất nguồn tài liệu, thông tin có tại trung tâm, sử dụng được mọi năng lực có của thư viện và mặng thông tin

* Dịch vụ lưu hành tài liệu: Phục vụ người dùng tin mượn về nhà tất cả các tài liệu theo chính sách Trung tâm, người dùng tin có thể tham khảo chính sách của Trung tâm tại địa chỉ trang web.

* Dịch vụ internet và thông báo tài liệu mới: Giới thiệu nguồn thông tin mới của trung tâm (thông báo sách/tài liệu mới) hoặc triển khai các loại dịch vụ hỗ trợ khác (hội nghị, hội thảo, triển lãm…) để giới thiệu đến người dùng tin về các thông tin mới phản ánh một chủ đề nào đó.

* Dịch vụ thông tin theo yêu cầu: Theo dõi bao quát, tìm kiếm, tập hợp, cập nhật, cung cấp thông tin bằng bản điện tử/qua bản in theo yêu cầu của người dùng tin qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc trực tiếp quầy Thông tin nhằm hỗ trợ tích cực người dùng tin tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm thông tin, hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, bài báo cáo, bài tập, chuyên đề, luận văn tốt nghiệp …. Và tránh trùng lặp.

* Dịch vụ sao chép, in ấn, xử lý và số hoá tài liệu: Cung cấp bản in hoặc bản photocopy theo yêu cầu sao chép, in ấn từ các nguồn tài liệu khác nhau phù hợp với luật bản quyền. Tuỳ theo số lượng yêu cầu, bạn sẽ  nhận được toàn bộ tài liệu nhân bản theo đúng thời gian thoả thuận. Các yêu cầu về bản in hoặc bản photocopy được giao và nhận trực tiếp tại quầy Thông tin.

* Dịch vụ hướng dẫn tìm tin theo chủ đề: Cung cấp danh mục hướng dẫn tìm thông tin theo chủ đề với 2 dạng chính: Hướng dẫn tìm tin từ các nguồn tài liệu in trên giấy bao gồm sách, báo tạp chí ….và hướng dẫn tìm tin từ các nguồn tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu, các trang website miễn phí.

* Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện: Phục vụ người dùng tin sử dụng tại chỗ các loại tài liệu dưới dạng CD, DVD, đang lưu trữ và phục vụ tại trung tâm.

 GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN

Phí dịch vụ sẽ được tính theo tổng các khoản phí được quy định tại các mục cụ thể theo yêu cầu thực tế của người tham gia sử dụng dịch vụ

Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ:

- Tư vấn, hỗ trợ phân tích, xác định nhu cầu thông tin

- Có cơ hội tiếp cận, khai thác từ xa nguồn lực thông tin tại trung tâm

Sản phẩm tài liệu bản in (Bao gồm các tài liệu có trong các CSDL thư mục trực tuyến)

Đơn giá

- Trang photo

1.000đ/ tờ A4 (02 mặt)

- Trang in trắng đen

 2.000đ/ tờ A4 (01 mặt)

- Trang scan (số hoá)

 6.000đ/ tờ A4 (01 mặt)

- Chi phí khác phát sinh theo mức quy định của đơn vị liên hệ (nếu có)

 

Phí chuyển giao tài liệu:

 

- Gửi email/copy USB

10.000đ/ lần thực hiện

- Gửi bưu điện (ESM, gửi thường, ….)

Theo giá cước bưu điện

- Chi phí khác (chuyển khoản, liện lạc, …)

Thoả thuận theo giá