Cơ cấu tổ chức

       CƠ CẤU TỔ CHỨC

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Huỳnh Thanh Tân

Trưởng phụ trách Trung tâm

0905170071

huynhthanhtan@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chuyên viên CNTT

0979810844

nguyen.thanhthuy31@gmail.com

Phan Anh Nhựt

Chuyên viên CNTT

0905876579

panhutcdkh@gmail.com

Trần Thị Thảo

Chuyên viên Thư viện

0977749424

tranthao198510@yahoo.com

Lê Thị Mừng

NV thư viện

0987757999

mung-lcdanang@yahoo.com

Nguyễn Thị Hồng Linh

Chuyên viên thư viện

0913416992

nguyenhonglinh0808@gmail.com

Trần Thị Lam

NV thư viện

0985404853

lamxinh89@gmail.com

Đặng Trọng Thanh

Giảng viên Kiêm nhiệm (Bộ phận truyền thông) 0905084086 dangtrongthanh@gmail.com