Chức năng nhiệm vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Học liệu - Thư viện Điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-KTKH-TCHC ngày 27/1/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng)

Tên gọi của Trung tâm: Tên Tiếng Việt: Trung tâm Thông tin học liệu - Thư viện Điện tử

                                    Tên Tiếng Anh: Center for E-Library - Learning & Information Resources

I. Chức năng

- Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, NCKH, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu (TL), dữ liệu có trong thư viện (TV) (tài liệu chép tay, in, sao, chụp, khắc trên mọi chất liệu, TL điện tử, cơ sở dữ liệ (CSDL) trên mạng internet..) và cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị mạng thông tin của Trường do Trung tâm quản lý.

- Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Website trường phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo, NCKH, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Trường.

II. Nhiệm vụ

a) Bộ phận CNTT

- Đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều hành, bảo đảm cho Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống mạng hoạt động liên tục, thông suốt (24/24). Tham mưu đề xuất cho Hiệu trưởng về việc lập dự trù mua sắm, nâng cấp trang thiết bị tin học cho các đơn vị trong Nhà trường.

- Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của hệ thống mạng máy tính toàn cơ quan, đảm bảo việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu. Quản lý hệ thống máy chủ, máy trạm, các thiết bị tin học tại Trung tâm và các giảng đường. Hỗ trợ các đơn vị Phòng/Khoa ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn.

- Quản lý và duy trì hoạt động khác trong Nhà trường, đảm bảo an Ninh, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin mạng, CSDL điện tử của Nhà trường.

- Quản lý các phòng máy tính thực hành do Nhà trường giao, lập kế hoạch bảo trì, nâng cấp, thay thế các thiết bị hư hỏng nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và thực hành trong Nhà trường.

- Tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn vận hành các hệ thống CNTT từ các dự án Nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bàn giao cho Nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin của Trường; Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động website, hệ thống thư viện điện tử và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành; Phối hợp các bộ phận TT (ngoài trường) xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường.

- Phân quyền, đào tạo, hướng dẫn cán bộ của các đơn vị có subweb cách thức quản lý các tin, bài len subweb của đơn vị.

- Là đầu mối quản lý, phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai tổ chức xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường; Cung cấp thông tin, dịch vụ lên ineternet theo chỉ đạo của Ban giám hiệu; Theo dõi, kiểm tra, đon đốc các dơn vị thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng về hoạt động của website; Tổ chức đánh giá subweb của đơn vị thuộc trường theo định kỳ.

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong trừng giai đoạn phát triển.

b) Bộ phận Thư viện

- Tổ chức các loại hình hoạt động phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong Trường.

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên internet... nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng hệ thống tra cứu điện tử, tổ chức phục vụ bạn đọc khai thác các tài liệu có hiệu quả.

- Thu nhận các ấn phẩm do Trường xuất bản: các luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, khoá luận, sách, báo, tạp chí, tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học, các đề tài nghiên cứu các cấp đã được nghiệm thu, các nguồn tư liệu khác của cán bộ và sinh viên nhà trường.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ với thư viện các trường Đại học trong và ngoài nước.

- Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong qua trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

c) Bộ phận Truyền thông

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác truyền thông.

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch truyền thông và là đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

- Là đầu mối tổ chức họp báo, liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham mưu và đưa tin về hoạt động của Trường.

- Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của Trường nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự nghiệp phát triển Trường và các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường, các đối tác để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Đầu mối tổ chức các khoá tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông, quan hệ công chúng cho cán bộ, sinh viên trong Trường.

- Phối hợp xây dựng CSDL về cự học sinh sinh viên, các doanh nghiệp, các đơn vị liên kết.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng Trường phân công.

 HIỆU TRƯỞNG

 (ký tên, đóng dấu)